เอกสารประกอบการอบรม

 

 training-4
  • อกสารประกอบการบรรยายพิเศษโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

     - ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

     - พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

     - พรบ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา

     - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
        (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)

     - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 

     - แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

     - ระเบียบการรับของขวัญ

     - ระเบียบเรี่ยไร

     - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

     - เอกสารประกอบการบรรยายธรรมาภิบาลลดความเสี่ยง

 

  • อกสารประกอบการอบรมโครงการกำหนดสมรรถนะตำแหน่งงาน

     - แบบร่าง สมรรถนะประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     - แบบร่าง สมรรถนะประจำตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

     - แบบร่าง สมรรถนะประจำตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

     - แบบร่าง สมรรถนะประจำตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

     - แบบร่าง สมรรถนะประจำตำแหน่งบุคลากร

     - แบบร่าง สมรรถนะประจำตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  •  เอกาสารประกอบโครงการเดินสายให้ความรู้ ผู้มีสิทธิ UNDO ตามโครงการประชาสัมพันธ์ UNDO
  • เอกาสารประกอบการอบรมโครงการ R2R
  - เอกสารประกอบ (1)   อกสารประกอบ (2) - ตัวอย่าง templete การนำเสนอผลงาน.-R2R
  • เอกสารประกอบการอบรมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง   
    - แบบบรรยายลักษณะงาน
  • เอกสารประกอบโครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
  • เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 25 ก.พ 58
    - แนวทางการทำงานเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งวิชาการ (ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล)

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 06:16

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates