คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ

   ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
   ปรัชญา/ปณิธาณ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
   โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัย 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ที่พนักงานใหม่ควรทราบ
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550
   ้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) 
   ้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) 
   ้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) 
   ้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 4) 
   ้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 5) 
   ้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 6) 
   ้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 7) 
   อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 8) 
   ้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 9) 
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
          ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจ พ.ศ. 2551
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
    มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 เรื่อง เกณฑ์การทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
    มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เรื่อง เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
    มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมการต่อสัญญาจ้างลักษณะประจำ  
    ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ระเบียบการแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องหมาย พ.ศ. 2552
   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
   ตัวอย่างภาพถ่ายทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ    newff53
 
สมรรถนะและจรรยาบรรณของบุคลากร
  สมรรถนะหลักของบุคลากร มจพ.
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร พศ. 2552
 
ส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
   เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการ 
   เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุนวิชาการ 

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 03:20

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates