Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: เอกสารแจ้งเวียน
Page 1 of 3
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
เอกสารแจ้งเวียน Files: 24
Files:
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าพระนครเหนือ(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2556

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:13:46
267.33 KB
426
ผลการเสนอชื่อการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:21:07
290.48 KB
356
ผลการเสนอชื่อการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:23:07
310.85 KB
402
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2 )

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:25:45
350.41 KB
337
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:28:55
637.75 KB
588
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2556

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:33:37
4.44 MB
494
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่จ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:09:46
414.1 KB
366
การแก้ไขอัตราอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:12:05
489.62 KB
396
หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 5)

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:16:09
406.48 KB
376
การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:29:54
2.69 MB
424

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates