Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: เอกสารแจ้งเวียน
Page 1 of 3
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
เอกสารแจ้งเวียน Files: 24
Files:
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2 )

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:25:45
350.41 KB
337
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เรื่อง สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:47:02
1001.83 KB
350
ผลการเสนอชื่อการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:21:07
290.48 KB
356
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 08:04:17
287.33 KB
363
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่จ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:09:46
414.1 KB
366
หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 5)

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:16:09
406.48 KB
376
การจ่่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2)

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:59:13
343.99 KB
390
การแก้ไขอัตราอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:12:05
489.62 KB
396
ผลการเสนอชื่อการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:23:07
310.85 KB
402
เงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่่วไป มจพ. ระยอง

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:33:17
422.9 KB
416

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates