Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: เอกสารแจ้งเวียน
Page 1 of 3
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
เอกสารแจ้งเวียน Files: 24
Files:
การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:29:54
2.69 MB
424
การขอปรับเงินเดือนพนักงานพิเศษสายวิชาการ วทอ. เป็นกรณีพิเศษ

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-11-02 02:23:04
360.77 KB
664
การจ่่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2)

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:59:13
343.99 KB
390
การแก้ไขอัตราอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:12:05
489.62 KB
396
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 08:04:17
287.33 KB
363
กำหนดการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศส

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-11-02 02:25:28
3.17 MB
483
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2556

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:33:37
4.44 MB
494
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าพระนครเหนือ(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2556

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:13:46
267.33 KB
426
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิการแทน

(1 vote)

Download
Created
Size
Downloads
2014-02-27 03:57:27
209.17 KB
2662
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:28:55
637.75 KB
588

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates