Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: เอกสารแจ้งเวียน
Page 2 of 3
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
เอกสารแจ้งเวียน Files: 24
Files:
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 08:04:17
287.33 KB
363
การจ่่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2)

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:59:13
343.99 KB
390
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เรื่อง สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:47:02
1001.83 KB
350
เงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่่วไป มจพ. ระยอง

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:33:17
422.9 KB
416
การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-10-09 07:29:54
2.69 MB
424
หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 5)

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:16:09
406.48 KB
376
การแก้ไขอัตราอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:12:05
489.62 KB
396
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่จ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 02:09:46
414.1 KB
366
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2556

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:33:37
4.44 MB
494
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2013-09-03 01:28:55
637.75 KB
588

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates