ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริการวิชาการมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

           1. การบริการวิชาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
         2. แนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการแบบเน้นผลลัพธ์
 
         3. การใช้วัฒนธรรมองค์กร Green University สำหรับการบริการวิชาการ

ปีการศึกษา 2557 ด้านการบริการวิชาการมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

  1. ก่อนจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการเป็นที่ปรึกษา จะดูตรงไหน ดูอย่างไร

 

ปีการศึกษา 2556 ด้านการบริการวิชาการมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้ 

  1. Key for Success System
  2. English Cup A Day  With Dr.Karnchanoke
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.