ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารจัดการมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

          1. โมเดลการจัดการขยะ
         2. การสำรวจราคาหนังสือที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายกรณีหนังสือภาษาต่างประเทศที่จัดซื้อเข้าห้องสมุดมานานอาจไม่มีการจัดพิมพ์ใหม่
         3. การจัดการกิจการนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Model)
        4. แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาาการของคณะพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
        5. บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขนุการที่ประชุม
        6. ขั้นตอนและข้อคำนึงในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ (โดยวิธีตกลงราคา)
        7. ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
        8. วิธีปฏิบัติงานที่ดีในสำนักงาน
        9. Fast Collaborate Docurnent Numbering
       10. เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
        11. การแต้งเตือนนัดประชุมผ่านทาง sms
       12. อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหนสำหรับเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติและสั่งจ่ายไฟด้วย Timer Delay
       13. ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางออนไลน์
       14. ธรรมะสำหรับผู้ให้บริการ
       15. การสร้างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
       16. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครืองคอมพิวเตอร์
      20.การเพิ่มเลขหน้าในเอกสารด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น Kyocera 4500i 

ปีการศึกษา 2557 ด้านการบริหารจัดการมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

 1. กระบวนการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อพัฒนางาน
 2. E-Faculty Model : ลดปริมาณ เพิ่มประสิทธิภาพ
 3. ขั้นตอนการทำลายเอกสารราชการ
 4. ระเบียบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
 5. ระเบียบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 ปีการศึกษา 2556 ด้านการบริหารจัดการมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

 1. วิธีการคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรม
 2. แนวทางการสำรองไฟล์ข้อมูล
 3. การแก้ไขปัญหา กรณีผู้แทนส่วนงานขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (สนอ.)
 4. การเคลียร์เงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม
 5. การตรวจเช็คขั้นตอนการจัดโครงการอบรม/สัมนาให้มีประสิทธิภาพ(ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา)
 6. การทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง
 7. ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา
 8. การกำหนดรหัสหมายเลขเอกสารอ้างอิง SAR
 9. ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง(Data Center)
 10. การบริการเพื่อการครองใจอย่างยั่งยืน(หัวใจการให้บริการ)
 11. การแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง
 12. การเลือกแบบฟอร์มคำร้องทำบัตรนักศึกษาใบที่2
 13. การบันทึกโครงสร้างงานบริการวิชาการในระบบบัญชี 3 มิติ
 14. การตรวจขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรม/สัมมนาให้มีประสิทธิภาพ(กองคลัง)
 15. เอกสารที่ใช้แนบเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินที่ถูกต้อง
 16. การจัดสัมมนาผู้บริหาร กรณี"การแก้ไขปัญหาการขอเปลี่ยนคู่การเข้าพักในการสัมมนา"
 17. การสืบค้นแฟ้มประวัติบุคลากร
 18. รูปแบบของการจัดทำกระดาษทำการของนักตรวจสอบภายใน

ปีการศึกษา 2555 ด้านการบริหารจัดการมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

 1. การเป็นเลขานุการที่ประชุม หัวข้อ การเตรียมการประชุม
 2. การเป็นเลขานุการที่ประชุม หัวข้อ ระหว่างดำเนินการประชุม
 3. การเป็นเลขานุการที่ประชุม หัวข้อ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

 

ปีการศึกษา 2554 ด้านการบริหารจัดการมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

 1. การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การเขียน SAR ของสำนักงานอธิการบดี

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.