ปีการศึกษา 2559 ด้านการเรียนการสอนมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

       1. AGRO เทคนิคการ Download ภาพวิดีโอ จาก YouTube อย่างง่าย
       2.การเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้อสังคมผ่านการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Promoting Prosocial Behavior By Tranformative Learning)
       3.ครูมือสอง
       4.ระบบคลังข้อสอบบทเนคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       5.การคิดค่าตอบแทนการสอน
       6.การแก้ปัญหามีดไสขูดชิ้นงานในจังหวะชักกลับของมีดไส(เครื่องไสแนวนอน)
       7.การวาดภาพด้วย Abobe Illustrator CS 6
       8.โครงการ English for Second Language

ปีการศึกษา 2558 ด้านการเรียนการสอนมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

           1. German Education Model
          2. การแก้ไขปัญหาการถ่ายแบบผิดด้านในงานซิลสกรีน
          3. การเขียนผลการเรียนรู่ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
          4. เทคนิคการเรียนการสอนผ่าน Google Application for Education
          5. การพัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์และวัตถุดิบในการเรียนการสอนวิชาออกแบบเซรามิกส์
          6. Smart Classroom
          7. เทคนิคการใช้เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
          8. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
          9. ข้อควรรู้และการเตรียมตัวเมื่อต้องไปใช้ชีวิตที่ประเทศเยอรมันนี
        10. คิดข้ามกรอบ ตอบโจทย์ธุรกิจ : การบูรณาการโครงงานธุรกิจข้ามรายวิชา
         11. การแก้ไขปัญหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
        12. ขั้นตอนการประกอบสื่อโมเดลพลาสติก
        13. การสอนโดยสร้างสถานการณ์จำลอง (Simulation) ในการวิชาาการบริหารความมั่นคงสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
        14. เทคนิคการใช้ล้อพิมพ์ลาย
        15. การศึกษาเกณฑ์ปกติของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา
        16. การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Edycation (OBE)

ปีการศึกษา 2557 ด้านการเรียนการสอนมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้ 

 1. การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียน
 2. ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Gemeration Z
 3. From Classroom Research to Classroom Practice
 4. การเตรียมขั้วไฟฟ้าอ้างอิงชนิดคาโลเมลอิ่มตัวในการทดสอบทางเคมีไฟฟ้า
 5. การถ่ายทอดงานสร้างสรรค์ สู่การเรียนการสอน
 6. การแก้ปัญหามีดไสขูดชิ้นงานในจังหวะชักกลับของมีดไส(เครื่องไสแนวนอน)
 7. ดำเนินการด้านคำร้องนักศึกษาด้วย Google Sheets
 8. จากต้นกล้าสู่ประดู่แดงที่แบ่งบาน ตอน การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
 9. จากต้นกล้าสู่ประดู่แดงที่แบ่งบาน ตอน การสอนที่ดี
 10. เตรียมการสอนอย่างไรให้เป็นที่ถูกใจนักศึกษา
 11. เทคนิคการสอนแบบโครงงาน (PBL) อย่างมจพ.(รายวิชาความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม)
 12. การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปีการศึกษา 2556 ด้านการเรียนการสอนมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

 1. การวัดผลและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
 2. การจัดทำมคอ.3 และ มคอ.5
 3. เทคนิคการดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของระดับปริญญาโท
 4. เทคนิคการดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของระดับปริญญาเอก
 5. เทคนิคการประเมินผลการศึกษา(คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
 6. เทคนิคการสอนวาดเส้นสีน้ำให้นักศึกษามีทักษะ+พัฒนาการที่ดีขึ้น
 7. เทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ
 8. การจัดวางอุปกรณ์ตะไบบนโต๊ะตะไบ และข้อควรระวังขณะปฏิบัติงานของนักศึกษา

 

ปีการศึกษา 2555 ด้านการเรียนการสอนมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

 1. กลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น
 2. กลยุทธ์การสอนอย่างมืออาชีพ

 

ปีการศึกษา 2554 ด้านการเรียนการสอนมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

 1. สอนอย่างไรให้นักศึกษาคิดเป็นทำเป็น

 

 

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.