ปีการศึกษา 2559 ด้านการวิจัยมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

         1.4.0 ขั้นตอนเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
 
        2.วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกวัสดุที่เปลี่ยนกิจกรรมประจำวันใหเป็น "พลังงานไฟฟ้า"

ปีการศึกษา 2558 ด้านการวิจัยมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

           1. แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์
          2. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
          3. เทคนิคการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 

ปีการศึกษา 2557 ด้านการวิจัยมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

  1. ทำวิจัยอย่างไรให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทำวิจัยอย่างไรให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  2. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี
  3. ระเบียบข้อบังคับในการขอทุนและกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย

 

ปีการศึกษา 2556 ด้านการวิจัยมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

  1. Industry-Oriented Graduate Education and Research at TGGS.
  2. สิทธิบัตร การประดิษฐ์ การออกแบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร
  3. การเขียนบทความวิจัยที่ดีเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
  4. เทคนิคการวิจัยด้วยวิธีZOPP

 

ปีการศึกษา 2554 ด้านการวิจัยมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

  1. เขียนบนความอย่างไรให้ได้รับการเผยแพร่
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.