ภาพ KM Sharing Day ครั้งที่ 1

ภาพ KM sharing Day ครั้งที่ 1 (คลิกภาพเพื่อขยาย)

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 ส่วนงาน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงรวมทั้งสิ้น 46 ผลงาน

 

 

ภาพ KM Sharing Day for Green University ครั้งที่ 2

ภาพ KM Sharing Day for Green University ครั้งที่ 2 (คลิกเพื่อขยาย)

พธเปดงาน  ถายภาพหม  1  4

5  6  7  8

9  10  11  12

13  14  15  16

17  18  19  20

21  

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.