เอกสารดาวน์โหลด

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
  สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
    ฟอร์มปรับคุณวุฒิ 
  แบบประเมิน
  แบบประวัติและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
  แบบประวัติและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
    แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
    แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
    แบบข้อตกลงการรับเงินเพิ่มพิเศษ (ข้าราชการสายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก)
  สัญญาจ้าง
    สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ลักษณะประจำ) 
     สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ปี และ 3 ปี) 
    สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ทดลองงาน)
  ใบสมัครสอบคัดเลือก
    ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ปรินส์ หน้า-หลัง)
    ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานพิเศษ (ปรินส์ หน้า-หลัง)
  สำหรับพนักงานพิเศษ
    แบบตารางรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
    แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
    บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินพนักงานพิเศษ
    สัญญาจ้างพนักงานพิเศษ  
    สัญญาค้ำประกันแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานพิเศษ 
    แบบฟอร์มประวัติส่วนบุคคลพนักงานพิเศษ
  ใบรายงานตัวพนักงานพิเศษ
สำหรับพนักงานพิเศษจ้างเหมา
 สัญญาจ้างพนักงานพิเศษจ้างเหมา 
 สัญญาค้ำประกันแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานพิเศษจ้างเหมา  
  แบบฟอร์มอื่น ๆ
    แบบใบลาออก (ปรินส์ หน้า-หลัง)
    แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (UNDO) 
  แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (อายุ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 
  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 
  แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ 

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
    แบบฟอร์มเขียนรายงานการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและฟังการบรรยาย ภายในประเทศ
 

  แนวปฏิบัติในการกรอกแบบ ก.พ.อ.03 และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

    แบบฟอร์มการขอข้อมูลโครงการพัฒนาบุคลากรและนำเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557(แก้ไข 9-9-57)
    ตารางสำรวจความต้องการศึกษาต่อปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ 
    แบบฟอร์มคู่มือสมรรถนะวิชาชีพประจำตำแหน่ง
 แบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการอบรม/สัมมนา)

 

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
    แบบฟอร์มใบลาตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
    แบบฟอร์มใบลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
    แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน/ใบลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ
    แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
    แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับขออาวุธปืน) 
    แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือคำขอบัตรประจำตัวใหม่ (ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 
    แบบรายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท
    แบบใบขอยกเลิกวันลา

 

 

 

Last Updated on Thursday, 18 March 2021 07:04

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020
อีเมล   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free business joomla templates