Articles

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

                          Untitled-2                  

หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 

ารกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

 

หนังสือเวียน ก.พ.อ.

 

หลักเกณฑ์ มจพ.

 

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

 
 

Last Updated on Monday, 18 April 2022 09:31